Spegatspexets årsmöte 2013

Spegatspexets årsmöte äger rum onsdagen den 25 september 2013, kl. 18:00 i Gallien, Kemicentrum, Getingevägen 60, Lund.
Samtliga föreningsmedlemmar är välkomna att delta.

Dagordningen för årsmötet är:

§ 1.        Mötets öppnande
§ 2.        Val av mötesordförande och mötessekreterare
§ 3.        Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
§ 4.        Godkännande av dagordning
§ 5.        Fastställande av röstlängd
§ 6.        Mötets behöriga utlysande
§ 7.        Redovisning av verksamhetsberättelse
§ 8.        Redovisning av förvaltningsberättelse
§ 9.        Redovisning av revisionsberättelse
§ 10.     Ansvarsfrihet för avgående styrelse
§ 11.     Fastställande av verksamhetsplan
§ 12.     Fastställande av budget
§ 13.     Behandling av motioner och propositioner
              13.1.     Proposition 1 – Avsiktsförklaring
              13.2.     Proposition 2 – Reglemente
              13.3.     Proposition 3 – Sammansättning av styrelsen
              13.4.     Proposition 4 – Firmateckning
              13.5.     Proposition 5 – Olycksfond
              13.6.     Proposition 6 – Investeringsfond
§ 14.     Val av styrelse
              14.1.     General (ordförande)
              14.2.     Regissör (vice ordförande)
              14.3.     Kassör
              14.4.     Sekreterare
              14.5.     PR-baron
              14.6.     Vieribaron
              14.7.     Fixbaron
§ 15.     Val av revisorer
§ 16.     Val av valberedning
§ 17.     Övriga punkter
§ 18.     Mötets avslutande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *