Se Spegatspexet den 15-17 april!

I vår sätter Spegatspexet upp ännu ett underbart spex – ORDNING I RÄTTEN!
En domstolsrevy i två akter utan paus

Kommunens pengar är slut vilket slår hårt mot tingsrätten som går på knäna, rent ekonomiskt alltså. Tingsrätten har inga knän och tar för övrigt mycket sällan promenader. För att kunna upprätthålla verksamheten hyrs tingsrättens lokaler ut för diverse olika ändamål; vissa märkliga, andra tvivelaktiga och några direkt omoraliska. Naturligtvis är det vaktmästaren som får ta konsekvenserna – det kunde man ju ha räknat ut.

Följ med till AF-borgens konsertsal där domare och åklagare tampas med kaos och galenskap.

FÖRESTÄLLNINGAR
Ons 15/4 19.30 – Premiär
Tors 16/4 18.30, 21.00
Fre 17/4 18.30, 21.00

BILJETTER köpes
– via valfri spexare
– på Studentinfo i AF-Borgen
– genom att maila biljetter@spegatspexet.se

PRIS
120 kr för medlem i studentlund
160 kr för övriga
+40 kr ger dig en reserverad plats och fika.


Valberedningens nomineringar till årsmötet

Spegatspexets valberedning har den stora äran att presentera följande förslag till styrelseposter inför årsmötet 25 september:

General: Isabella Reinhold
Regissör: Sofia Hallerbäck
Kassör: Vakant
Sekreterare: Anna Gummeson
Fixbaron: Oskar Persson
PR-baron: Åse Trulsson
Vieribaron: Victor Ahlinder

Spegatspexets valberedning har den stora äran att presentera följande förslag till övriga poster inför årsmötet 25 september:

Revisor: Johan Förberg
Revisor: Linus Hammarlund
Valberedningsledamöter, minst tre poster*

Motförslag till styrelseposter måste meddelas valberedningen via e-post (valberedning@spegatspexet.se) senast söndagen den 22 september klockan 23:59.
* Valberedningsledamot väljs genom fri nominering. Anmälan/nominering meddelas valberedning@spegatspexet.se eller direkt på mötet.

I valberedningens tjänst,
Hampus Vitestam
Valberedningens ordförande

 


Spegatspexets årsmöte 2013

Spegatspexets årsmöte äger rum onsdagen den 25 september 2013, kl. 18:00 i Gallien, Kemicentrum, Getingevägen 60, Lund.
Samtliga föreningsmedlemmar är välkomna att delta.

Dagordningen för årsmötet är:

§ 1.        Mötets öppnande
§ 2.        Val av mötesordförande och mötessekreterare
§ 3.        Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
§ 4.        Godkännande av dagordning
§ 5.        Fastställande av röstlängd
§ 6.        Mötets behöriga utlysande
§ 7.        Redovisning av verksamhetsberättelse
§ 8.        Redovisning av förvaltningsberättelse
§ 9.        Redovisning av revisionsberättelse
§ 10.     Ansvarsfrihet för avgående styrelse
§ 11.     Fastställande av verksamhetsplan
§ 12.     Fastställande av budget
§ 13.     Behandling av motioner och propositioner
              13.1.     Proposition 1 – Avsiktsförklaring
              13.2.     Proposition 2 – Reglemente
              13.3.     Proposition 3 – Sammansättning av styrelsen
              13.4.     Proposition 4 – Firmateckning
              13.5.     Proposition 5 – Olycksfond
              13.6.     Proposition 6 – Investeringsfond
§ 14.     Val av styrelse
              14.1.     General (ordförande)
              14.2.     Regissör (vice ordförande)
              14.3.     Kassör
              14.4.     Sekreterare
              14.5.     PR-baron
              14.6.     Vieribaron
              14.7.     Fixbaron
§ 15.     Val av revisorer
§ 16.     Val av valberedning
§ 17.     Övriga punkter
§ 18.     Mötets avslutande


Årsmöte

Den 25 september 19:00 smäller det: Spegatspexets första icke konstituerande årsmöte! Bland annat ska en ny styrelse väljas, budget sättas och en tidsplan inför vårens spektakel presenteras. Platsen är där allting startade: Larran (Kastanjegatan 19). Hoppas på att få se så många spegsnissar där som möjligt!

(OBS: detta är ingen officiell kallelse)